Odlehčovací služba

Poslání

„Posláním Domovinky Němčičky o. p. s. je poskytnout odlehčovací pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem je odlehčit rodině při péči o osobu se sníženou soběstačností, v době kdy pečující osoba nemůže tuto péči poskytnout, nebo potřebuje čas na odpočinek, proto abychom udrželi osobu, o kterou je pečováno co nejdéle doma.“

Cíl

Klient

 • Zajistit péči o vlastní osobu v době, kdy se o něj nemohla pečující osoba postarat.
 • Zajistit aktivity klientovi, o kterého je pečováno, dle přání a zvyků, tak aby vedli k udržení dosavadních dovedností a schopností.

Služba je určena pro

 • Seniorům a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností od 60 let, o které je pečováno v domácím prostředí jinou osobou. (osoby, kterým neumožňuje zdravotní stav zůstávat sám v domácnosti. Osoby, které trpí pocitem osamocení. Osoby se ztíženou pohyblivostí. Osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou).
 • Pobytová odlehčovací služba je poskytována zájemcům s trvalým bydlištěm nebo dočasným pobytem v mikroregionu Hustopečsko.
 • Odlehčovací služba je poskytována na dobu určitou nejdéle na dobu 3 měsíců. Službu lze využít v případě potřeby a zvážení okolností i opakovaně.

Zásady

 • Respektovat lidskou důstojnost – přistupujeme ke každému klientovi individuálně, s úctou a trpělivostí. Respektují jeho zdravotní stav a věk.
 • Soukromí – dbáme na to, aby měl klient zajištěno soukromí v době provádění hygieny, při odpočinku, aby měl prostor na uložení osobních věcí apod.
 • Hájení základních lidských práv a zájmů klientů – pracovnice dodržují práva klienta, právo podat stížnost, právo na citlivé a důstojné zacházení, řídí se etickým kodexem a listinou základních práv a svobod.
 • Poskytování služeb, o které klient má zájem – klient se dobrovolně rozhoduje, které služby a v jakém rozsahu bude využívat.
 • Nestrannost – všichni pracovníci dodržují zásadu nestrannosti a to tím, že neřeší a neposuzují rodinné vztahy a problémy. Jsou vždy nestranní a nepřiklání se k žádné straně.

V zařízení poskytujeme

 • ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti (např. nácvik pracovních činností, podpora při aktivitách vedoucích k udržování kontaktů se společenským prostředím atd.)
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služby se poskytují za úhradu. Specifika rozsahu služeb u konkrétního uživatele jsou vymezena ve Smlouvě.