Úhrada za služby

Úhrada za  pobytovou odlehčovací službu se skládá z úhrady za pobyt a stravu, za poskytovanou péči (základní činnosti) a fakultativní činnosti. Maximální výši úhrady za poskytování odlehčovacích služeb upravuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.

Úhrada za pobyt a stravu je součtem částek za pobyt (220 Kč) a odebranou stravu (190 Kč) za jeden den a poté je násobena počtem dní pobytu. V případě pobytu celý měsíc se liší celková výše dle počtu dní daného měsíce (30 dní - 12 300 Kč, 31 dní - 12 710 Kč, 28 dní - 11 480 Kč). Úhrada za pobyt a stravu je hrazena z příjmu uživatele (zpravidla důchodu).

Úhrada za péči se stanoví jako čas skutečně strávený u uživatele v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění dané činnosti. Cena za péči je 135 Kč/hod (t. j. 2,25 Kč/min). Úhradu za péči lze hradit z přiznaného příspěvku na péči. 

Základní činnosti pobytové odlehčovací služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • poskytnutí ubytování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Soubory ke stažení