Úhrada za služby

Úhrada za  pobytovou odlehčovací službu se skládá z úhrady za pobyt a stravu, za poskytovanou péči (základní činnosti) a fakultativní činnosti. Maximální výši úhrady za poskytování odlehčovacích služeb upravuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.

Úhrada za pobyt a stravu je součtem částek za pobyt (190 Kč) a odebranou stravu (160 Kč) za jeden den a poté je násobena počtem dní pobytu. V případě pobytu celý měsíc se liší celková výše dle počtu dní daného měsíce (30 dní - 10 500 Kč, 31 dní - 10 850 Kč, 28 dní - 9 800 Kč). Úhrada za pobyt a stravu je hrazena z příjmu uživatele (zpravidla důchodu).

Úhrada za péči se stanoví jako čas skutečně strávený u uživatele v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění dané činnosti. Cena za péči je 130 Kč/hod. (t. j. zaokrouhleně 2,17 Kč/min). Úhradu za péči lze hradit z přiznaného příspěvku na péči.

Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. Nelze ji hradit z příspěvku na péči. Je hrazena z příjmu (důchodu) uživatele.

Základní činnosti pobytové odlehčovací služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • poskytnutí ubytování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Soubory ke stažení