Odlehčovací služba

Odlehčovací služby pobytové formy jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kterým jinak zajišťuje péči blízká či jiná pečující osoba v jejich přirozeném prostředí. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečujícím osobám čas na oddych, rekonvalescenci nebo vyřizování osobních záležitostí zajištěním péče o jejich blízkou osobu. Odlehčovací služby pobytového typu nabízejí časově omezenou péči seniorům a osobám se zdravotním postižením odpovídajícím mírou závislosti na péči jiné fyzické osoby stupni 3. a  4. za účelem zajištění nezbytného odpočinku pečující osoby, přičemž časově omezenou péčí se rozumí péče trvající zpravidla do 3 měsíců.

Poslání

„Posláním Domovinky Němčičky je poskytnout odlehčovací pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení s vysokou mírou podpory, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Podporujeme rodinné příslušníky a blízké osoby, kteří zajišťují celodenní péči tím, že jim umožníme nezbytný odpočinek a regeneraci sil. Jejich blízcí tak mohou nadále zůstat v domácím prostředí.“

Cíl

 • Zajistit  uživateli potřebnou podporu a pomoc v době, kdy se o něj nemůže pečující osoba postarat.
 • Poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek, regeneraci sil a čas na vyřízení neodkladných záležitostí.

Služba je určena:

 • seniorům a osobám se zdravotním postiženým s a vysokou mírou podpory, kterým je péče zajišťována rodinným příslušníkem nebo blízkou osobou v domácím prostředí,
 • všem zájemcům z mikroregionu Hustopečsko a z celého Jihomoravského kraje,
 • pouze pro dočasné řešení aktuální nepříznivé sociální situace.

Odlehčovací služba je poskytována na dobu určitou podle potřeby jednotlivého uživatele.

Zásady

 • dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti
 • individuální přístup a respektování osobnosti uživatele
 • flexibilita poskytované služby
 • odbornost a profesionalita
 • zachování mlčenlivosti

Naše služba obsahuje základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba se poskytuje za úhradu, maximální výši úhrad stanovuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. Specifika rozsahu poskytovaných činností jsou vymezena ve Smlouvě o poskytování pobytové odlehčovací služby a jejích přílohách.

Soubory ke stažení