Odlehčovací služba

Poslání

„Posláním Domovinky Němčičky je poskytnout odlehčovací pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Podporujeme rodinné příslušníky a blízké osoby, kteří zajišťují celodenní péči tím, že jim umožníme nezbytný odpočinek a regeneraci sil. Jejich blízcí tak mohou nadále zůstat v domácím prostředí.“

Cíl

 • Zajistit  uživateli potřebnou podporu a pomoc v době, kdy se o něj nemůže pečující osoba postarat.
 • Poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek, regeneraci sil a čas na vyřízení neodkladných záležitostí.

Služba je určena:

 • seniorům a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností od 60 let, kterým je péče zajišťována rodinným příslušníkem nebo blízkou osobou v domácím prostředí,
 • zpravidla zájemcům s trvalým bydlištěm nebo dočasným pobytem v mikroregionu Hustopečsko, příp. zájemcům z celého Jihomoravského kraje,
 • pro dočasné řešení aktuální nepříznivé sociální situace. Odlehčovací služba je poskytována na dobu určitou. Během jednoho roku lze poskytnout odlehčovací službu maximálně po dobu 180 dní.

Zásady

 • dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti
 • individuální přístup a respektování osobnosti uživatele
 • flexibilita poskytované služby
 • odbornost a profesionalita
 • zachování mlčenlivosti

Naše služba obsahuje základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba se poskytuje za úhradu. Specifika rozsahu poskytovaných činností jsou vymezena ve Smlouvě o poskytování pobytové odlehčovací služby a jejích přílohách.

Soubory ke stažení