Jak podat žádost

Žádost o poskytnutí služby přijímá Ilona Borýsková (tel. 777 708 765). Žádost lze podat osobně, poštou nebo e-mailem.

Případné dotazy týkající se volných termínů a podmínek souvisejících s poskytováním odlehčovací služby zodpoví 

od pondělí do pátku od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Nedílnou součástí žádosti je posudek o zdravotním stavu, který musí být předložen před samotným uzavřením smlouvy. Bez něj nelze smlouvu o poskytování pobytové odlehčovací služby uzavřít.   

Žádost je vyhodnocena sociálním pracovníkem na základě sociálního šetření a poté je zařazena do evidence žadatelů o službu, zájemce je informován o volné kapacitě služby. Termín odlehčovací služby lze rezervovat telefonicky nebo e-mailem, ale ZÁVAZNÝ je až po přijetí žádosti a sos.šetření. Rozhodujícím kritériem je nepříznivá sociální situace žadatele, vyhodnocení této situace je plně v kompetenci sociálního pracovníka.

Po podání žádosti a rezervaci termínu proběhne sociální šetření v místě bydliště ( okr.Břeclav) za účelem zjištění individuálních potřeb žadatele. Žadatelé z jiného okresu po dohodě se soc. pracovnicí podstoupí soc. šetření přímo na Domovince Němčičky o.p.s..

Žádost musí být podána nejméně 1.měsíc před termínem nástupu.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

  1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem,
  4. při naplnění kapacity služby.
  5. Při zhoršení zdravotního stavu (po soc. šetření), - na zvážení poskytovatele.
  6. Služba není vhodná pro osoby trvale upoutané na lůžko, osoba musí být částečně soběstačná.

Soubory ke stažení